Ανακοίνωση

 

Αθήνα, 26/07/2021

Αρ. Πρωτ.: 250

 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4968/1087/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΛ2346ΜΤΛΡ-7ΡΗ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Την από 24/05/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης
  • Την υπ’ αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης
  • Τα υπ’ αριθμ 1/12.07.2021, 2/14.07.2021 και 3/21.07.2021 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδς Έργου της Πράξης
  • Την από 23.07.2021 Απόφαση της ΟΣΝΙΕ για αποδοχή κι έγκριση των υπ’ αριθμ /12.07.2021, 2/14.07.2021 και 3/21.07.2021 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδς Έργου της Πράξης


Aνακοινώνει


Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων


Shop
Wishlist
0 items Cart
My account