Αθήνα, 14/10/2022

Αρ. Πρωτ.: 348

 

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. 1/2022/ΟΣΝΙΕ 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποψήφιων Ωφελουμένων

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την από 05/05/2022 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό ΟΠΣ 5035149, ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Την υπ’ αριθμ 1/2022/ΟΣΝΙΕ 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγάιου και Νοτίου Αιγαίου
  • Το από 13/10/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ για έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/26.09.2022 και 2/10.10.2022 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και του από 05.10.2022 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149, ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

δημοσιοποιεί

το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων

και ανακοινώνει

τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια, της υπ’ αριθμ. 1/2022/ΟΣΝΙΕ 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149, ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Συνημμένα αναρτώνται:

  1. Υποέργο 2: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

 

  1. Υποέργο 2: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Κεντρική Μακεδονία

 

  1. Υποέργο 3: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Βόρειο Αιγαίο

 

  1. Υποέργο 5: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Νοτιο Αιγαίο