Αθήνα, 28/09/2022

Αρ. Πρωτ.: 329

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. 1/2022/ΟΣΝΙΕ  2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποψήφιων Ωφελουμένων

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4968/1087/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΛ2346ΜΤΛΡ-7ΡΗ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3769/29.06.2021 (ΑΔΑ: Ω8Ψ54ΜΤΛΡ-ΜΗΒ) 1ης τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης
 • Την από 05/05/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. που αφορά στην έγκριση της 2ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων, προκειμένου να καλυφθούν κενά θέσεων στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, για την συμμετοχή στην Πράξη
 • Την υπ’ αριθμ 1/2022/ΟΣΝΙΕ 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη

δημοσιοποιεί

το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων

και ανακοινώνει

 1. τον Πίνακα Δυνητικά Ωφελουμένων
 2. τον Πίνακα μη Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελούμενων και
 3. τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, της υπ’ αριθμ. 1/2022/ΟΣΝΙΕ 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων για την κάλυψη κενών θέσεων στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Προσωρινόυ Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΟΣΝΙΕ: www.osnie.gr ήτοι έως τις 03/10/2022 και ώρα 16:00.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: osnie.aitisi@gmail.com, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

Συνημμένα αναρτώνται:

 1. Πίνακας Δυνητικά Ωφελούμενων
 2. Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελούμενων
 3. Υποέργο 2: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
 4. Υποέργο 2: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Κεντρική Μακεδονία
 5. Υποέργο 3: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Βόρειο Αιγαίο
 6. Υποέργο 5: Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες)- Νοτιο Αιγαίο