ΑνακοίνωσηΑθήνα, 15/07/2021

Αρ. Πρωτ.: 248


Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 και λαμβάνοντας υπόψη:

 

  • Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4968/1087/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΛ2346ΜΤΛΡ-7ΡΗ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Την από 24/05/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης
  • Την υπ’ αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδοαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της ΠράξηςAνακοινώνει

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149, ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020.


Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση osnie@otenet.gr μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 20/07/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 


 

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης & Μοριοδότησης Υποψηφίων