Αθήνα, 29/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 317

 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149, παρατείνεται μέχρι και στις 06.10.2021 και ώρα 23:59:59.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής έως τις 11.10.2021:

  1. A. είτε ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@gmail.com, και ώρα: 23:59:59, ώρα παραλαβής δικαιολογητικών από τον φορέα). Δικαιολογητικά που θα παραληφθούν μετά από τις 23:59:59 δεν θα πρωτοκολληθούν και απορρίπτονται.

Με την ένδειξη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………., ΚΑΣ: ………….

 

  1. B. είτε ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή µε ταχυμεταφορά) μέχρι και την ώρα 16:00, (Δικαιολογητικά που θα παραληφθούν μετά από τις 16:00 δεν θα πρωτοκολληθούν και απορρίπτονται. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία Ταχυδρομείου ή courier), εντός σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, 10433, ΑΘΗΝΑ

Με την ένδειξη:

ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ: …………………..

      ΚΑΣ: …………………………..

Η μη εμπρόθεσμη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.