Ανακοίνωση

Αθήνα, 16/06/2021

Αρ. Πρωτ.: 215

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4968/1087/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΛ2346ΜΤΛΡ-7ΡΗ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Την από 24/05/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021/ΟΣΝΙΕ) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 17/06/2021 μέχρι και την Παρασκευή 09/07/2021 και ώρα 15:00

Κατεβάστε τα απαραίτητα Έγγραφα