ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών»

με κωδ. ΟΠΣ: 5035149

 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ), ανέλαβε ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών», με κωδ. ΟΠΣ: 5035149 τον Σεπτέμβριο του 2020, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Σκοπός: τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στόχο είχαν την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.210 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ωφελουμένων της Πράξης καθώς και την προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες, όπου δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης ήταν:

  1. Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας
  3. Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας- οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας

 

Πιστοποίηση: Οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης συμμετείχαν σε εξετάσεις Πιστοποίησης στην ειδικότητα του προγράμματος που επέλεξαν. Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC1 7024.

Διάρκεια Προγραμμάτων: Τα προγράμματα είχαν διάρκεια 86 ώρες και πραγματοποιήθηκαν εκτός ωραρίου εργασίας

Τόπος Υλοποίησης: Όλη η Ελλάδα

Ανάδοχος Υλοποίησης Ενεργειών Κατάρτισης και Πιστοποίησης: Ένωση Εταιρειών «ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Αποτελέσματα Υλοποίησης:

Συνολικά υλοποιήθηκαν 52 τμήματα κατάρτισης με τους ωφελούμενους κατανεμημένους στις (13)  διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

  • ‘Εντάχθηκαν σε τμήματα κατάρτισης 1.210 ωφελούμενοι, ποσοστό 100,00% επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.
  • Ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτιση 1.170 ωφελούμενοι, ποσοστό 96,69 % επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.
  • Συμμετείχαν σε εξετάσεις Πιστοποίησης 1.169 ωφελούμενοι, ποσοστό 96,61% επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.
  • Επιτυχόντες στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης 1.134 ωφελούμενοι, ποσοστό 97,01% των συμμετεχόντων, επί του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων σε εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Η Πράξη ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023